• ... datt all Mënsch gerett gëtt an zu der Erkenntnes vun der Wourecht kënnt.

    1.Timothée 2,4 (BfL)

“Lëtzebuerg brauch d’Evangelium!“ ass eng Beweegung vu Chrëschten, deenen um Häerz läit, d’Evangelium de Lëtzebuerger op Lëtzebuergesch kloer a däitlech ze presentéieren. Déi Beweegung huet als Zil, datt vill lëtzebuergeschsproocheg Mënschen d’Evangelium vum Jesus héieren a verstinn, firwat de Jesus och si invitéiert huet, him nozegoen. Dës Beweegung ass kee Veräin an och keng formell Organisatioun. Si besteht aus Chrëschte mat ënnerschiddlechen Iwwerzeegungen, deenen hiert d’gemeinsaamt Zil et ass, d’Evangelium op Lëtzebuergesch de Lëtzebuerger matzedeelen.

Wéi kanns du Deel vun der Beweegung ginn?

Bieden


D’Infoen a Material weiderginn


Finanziell Ënnerstëtzung

  • Bibeliwwersetzung – BfL asbl – IBAN: LU09 1111 7004 2181 0000.
  • Kalenneraktioun 2025 – MSOE – IBAN: DE32 5206 0410 0000 0045 70 – Bolanz Verlag – IBAN: DE23 6905 0001 0020 1209 11.

Kontakt