Moien! Hallo! Bonjour! Hi! Olá!

Lëtzebuergesch: Moien! Op dëser Homepage kriss du Informatiounen iwwert chrëschtlecht Material op Lëtzebuergesch an iwwert Konferenze mam Theema  „Evangelisatioun zu Lëtzebuerg“. Du fënns och Linken zu interessanten Internetsäiten.

D’Neit Testament op Lëtzebuergesch gëtt et eréischt säit 2017 an elo entsteet ëmmer méi chrëschtlecht Material. Dat Aalt Testament ass och schonn an der Iwwersetzung. Et ass also elo eng historesch Zäit zu Lëtzebuerg, well d’Lëtzebuerger endlech Deeler vun der Bibel asw. an hirer Mammesprooch liese kënnen.

Deutsch: Hallo! Auf dieser Homepage bekommst du Infos über christliches Material in luxemburgischer Sprache, Konferenzen über Evangelisation in Luxemburg und du findest Links zu interessanten Homepagen.

Es gibt erst seit 2017 das Neue Testament in Luxemburgisch und im Moment entsteht immer mehr christliches Material. Das Alte Testament wird auch schon übersetzt. Es ist also momentan eine historische Zeit in Luxemburg, denn die Luxemburger können endlich Teile der Bibel in ihrer Muttersprache lesen.

Français: Bonjour! Sur cette page d’accueil, vous trouverez des informations sur le matériel chrétien en luxembourgeois, des conférences sur l’évangélisation au Luxembourg et vous trouverez des liens vers des pages d’accueil intéressantes.

Le Nouveau Testament n’est disponible en luxembourgeois que depuis 2017 et actuellement, de plus en plus de matériel chrétien est créé et l’Ancien Testament est déjà en cours de traduction. C’est donc actuellement un moment historique au Luxembourg car les Luxembourgeois peuvent enfin lire des parties de la Bible, etc. dans leur langue maternelle.

English: Hi! On this homepage you will find information about Christian material in Luxembourgish, conferences about evangelism in Luxembourg and you will find links to interesting homepages.

The New Testament has only been available in Luxembourgish since 2017 and at the moment more and more Christian material is being created. The Old Testament is also currently being translated. This is an historic time in Luxembourg because Luxembourgers can finally read parts of the Bible in their mother language.

Português: Olá! Nesta página, poderás encontrar informações sobre materiais cristãos em luxemburguês, conferências para evangelização no Luxemburgo, assim como links para outras páginas interessantes.

O Novo Testamento em luxemburguês só existe desde 2017 e, atualmente, está a ser criado cada vez mais material cristão, incluindo também a tradução do Antigo Testamento para o luxemburguês. Portanto, isto é um momento histórico no Luxemburgo, pois os luxemburgueses finalmente podem ler partes da Bíblia e outros materiais na sua língua materna.